Winners Finals – Keev vs Shin RyuJin – Game 3

Winners Finals – Keev vs Shin – G3