Winners Finals – Keev vs Shin RyuJin – Game 2

Winners Finals – Keev vs Shin – G2