Winners Finals – Keev vs Shin RyuJin – Game 1

Winners Finals – Keev vs Shin – G1