Winners 6 – Wing Zero vs Shin RyuJin – Game 2

Winners 6 – Wing vs Shin – G2