Winners 6 – Wing Zero vs Shin RyuJin – Game 1

Winners 6 – Wing vs Shin – G1