Pool Play – Polt vs Ostojiy – Game 2

Pool Play – Polt vs Ostojiy – G2