Pool Play – Polt vs Ostojiy – Game 1

Pool Play – Polt vs Ostojiy – G1