HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK match 3

HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK match 3 in HD

HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK 4

HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK match 4 in HD

HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK 2

HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK match 2 in HD.

HD MLG Starcraft 2 Qxc vs. HuK 1

MLG Starcraft 2 KOTBH Qxc vs. HuK match 1 in HD.